fbpx

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na webovom rozhraní www.shopujem.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Vymedzenie pojmov

Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.shopujem.sk:

Obchodné meno: Pledge media s.r.o.
Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
oddiel Sro, vložka číslo 153594/B
Sídlo: Úžiny 7467/1 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

IČO: 53866002
DIČ: 2121517354
IČ DPH: Predávajúci nie je platcom DPH

E-mail: [email protected]
Tel.: +421 944065688

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba nakupujúca prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na webovom rozhraní www.shopujem.sk.

Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava  

Odbor výkonu dozoru

E-mail: [email protected]

Tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

Fax č.: 02/58 27 21 70

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Predávajúci sa na základe kúpnej zmluvy zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať (buď osobne alebo od dopravcu) a zaplatiť zaň kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpna cena (alebo len „cena“) zahŕňa daň z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred. Skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky. Výška všetkých nákladov je Kupujúcemu oznámená vždy pred záväzným odoslaním objednávky. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda Kupujúci uhradením úplnej kúpnej ceny a prevzatím tovaru. Nakupovanie v on-line obchode umiesteného na webovom rozhraní www.shopujem.sk. nie je podmienené registráciu Kupujúceho. Registrácia Kupujúceho spojená s vytvorením osobného konta (profilu) je dobrovoľná.

I.1    Osobitné ustanovenia o spotrebiteľoch 

Spotrebiteľom sa rozumie výlučne fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovení týchto obchodných podmienok so spotrebiteľom je spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. V prípade, ak je účastníkom – kupujúcim právnická osoba alebo osoba konajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, tak nejde o spotrebiteľskú zmluvu a na Kupujúceho sa nevzťahuje ochrana spotrebiteľa podľa príslušných právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Predovšetkým Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom nemá právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu (článok V.1 týchto obchodných podmienok). Medzi osobitné práva spotrebiteľa patrí najmä:

•    právo odstúpiť od zmluvy uzavretej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, akými sú napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok V.1 týchto obchodných podmienok);

•    nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom podľa čl. VI.1 týchto obchodných podmienok);

•    právo na oznámenie informácií pred uzavretím zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní).

I.2    Aplikácia právnych predpisov 

Na právne vzťahy vzniknuté z kúpnej zmluvy sa aplikuje právny poriadok Slovenskej republiky. Právne vzťahy sa spravujú:

•   týmito všeobecnými obchodnými podmienkami;  

•    reklamačným poriadkom;

•    podmienkami využitia webového rozhrania, ktoré upravujú registráciu na webovom rozhraní, ochranu osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;

•    podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;

•    objednávkou a jej prijatím zo strany Predávajúceho;

•    zákonom č. 40/1964 Zb. občianskym zákonníkom v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“);

•    zákonom č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení (ak Kupujúci nie je spotrebiteľom);

•    zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (len ak Kupujúci je spotrebiteľom);

•    zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku“).

I.2    Súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami 

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a tieto sa stávajú súčasťou zmluvy uzavretej s Predávajúcim. Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť alebo dopĺňať. Práva a povinnosti Kupujúceho sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

  1. KÚPNA ZMLUVA 

II.1   Prezentácia tovaru Predávajúcim

Predávajúci na webovom rozhraní uvádza zoznam tovarov vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena za tovar vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov, s výnimkou nákladov na dodanie. Pre uzavretie kúpnej zmluvy je nutné, aby Kupujúci vytvoril a odoslal objednávku a zároveň Predávajúci musí objednávku prijať. Návod na obsluhu tovaru resp. inú sprievodnú dokumentáciu obdobnej povahy (napr. informácia o životnosti v súlade s technickou normou) v slovenskom jazyku dodá Predávajúci Kupujúcemu v listinnej podobe spolu s tovarom. Kupujúci je povinný používať tovar v súlade s návodom na obsluhu, inak v celom rozsahu zodpovedá za prípadné znehodnotenie tovaru a vzniknuté škody.

II.2    Kúpna cena 

Cena prezentovaného tovaru a cena za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba ak je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.  Ak cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už stratila platnosť, Predávajúci bezodkladne na túto skutočnosť Kupujúceho vhodným spôsobom upozorní. Ak doposiaľ nedošlo k prijatiu objednávky Kupujúceho, Predávajúci nie je povinný zmluvu uzavrieť. Zároveň platí, že na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím zo strany Predávajúceho.

II.3    Objednávka 

Kupujúci podáva objednávku tak, že ju vytvorí prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní Predávajúci umožňuje. Každá objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje Kupujúceho (dodacie a prípadne fakturačné). Rekapitulácia celej objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti na zvolenom spôsobe dopravy a platby) bude Kupujúcemu oznámená pred jej záväzným odoslaním. V tomto momente má Kupujúci poslednú možnosť meniť zadané údaje. Záväznú objednávku Kupujúci podá stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v záväznej objednávke sa považujú za správne a úplné. O ich zmene musí Kupujúci bezodkladne informovať Predávajúceho telefonicky alebo e-mailom. O doručení objednávky je Kupujúci informovaný. Informácia (potvrdenie) o doručení objednávky je odoslané automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky Predávajúcim, pokiaľ to v potvrdení nie je výslovne uvedené. Ak bude mať predávajúci pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môže Kupujúceho kontaktovať za účelom jej overenia. Predávajúci si vyhradzuje právo neoverenú objednávku zamietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí tak, ako keby nebola podaná.

II.4    Zrušenie objednávky 

Kupujúci môže podanú objednávku zrušiť do času, kým nie je Predávajúcim prijatá (čl. II.5). Kupujúci je povinný prípadné zrušenie objednávky Predávajúcemu oznámiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sa považujú za záväzné, a teda ak bola objednávka Predávajúcim prijatá, nie je možné ju zrušiť.

II.5    Prijatie objednávky a vznik kúpnej zmluvy 

Okamihom vzniku kúpnej zmluvy je prijatie objednávky zo strany Predávajúceho. Prijatie objednávky Predávajúci odošle e-mailom Kupujúcemu na adresu, ktorú zadal v objednávke. V prípade, že Predávajúci ešte neprijal objednávku a Kupujúci už uhradil celú kúpnu cenu alebo prevzal tovar, kúpna zmluva vznikne uvedeným konaním (podľa toho, čo nastane skôr).

II.6    Uchovanie zmluvy 

Zmluva nie je uzatváraná v listinnej podobe s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, objednávka Kupujúceho a jej prijatie Predávajúcim. Celá zmluva spolu s obchodnými podmienkami bude Kupujúcemu zaslaná potvrdzujúcim e-mailom alebo na jeho písomnú žiadosť aj vytlačená poštou za úhradu nákladov s tým spojených. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku. Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivuje Predávajúci v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na vyžiadanie ju Predávajúci Kupujúcemu zašle e-mailom. Pre vylúčenie pochybností platí, že jednu kópiu zmluvy spolu s obchodnými podmienkami zasiela predávajúci Kupujúcemu v potvrdzujúcom e-maile podľa čl. II.5 týchto obchodných podmienok.

III.    PLATOBNÉ PODMIENKY III.1    

Možnosti platby 

Platba za tovar je možná v mene euro (EUR). Kupujúci môže vykonať úhradu kúpnej ceny nasledovnými spôsobmi:

•    v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku;

•    bezhotovostne pred dodaním tovaru a to prevodom na bankový účet Predávajúceho vedený v Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Dunajská 1 811 08 Bratislava – iban: SK62 8330 0000 0028 0200 7713, BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

•    platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line);

•    bezhotovostnú platbu Kupujúci vykoná podľa platobných údajov oznámených v potvrdení objednávky.

Vybrané spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Všetky poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. Rekapitulácia objednávky obsahuje vždy údaj o konečnej cene, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

III.2    Splatnosť kúpnej ceny 

V prípade platby v hotovosti (dobierka) je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich (5) dní odo dňa prijatia objednávky podľa článku II.5. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci neuhradí kúpnu cenu v lehote piatich (5) dní odo dňa prijatia objednávky, má Predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

  1. DODACIE PODMIENKY

 IV.1    Spôsoby dodania tovaru 

Spôsoby dodania tovaru uvádza Predávajúci na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru si zvolí Kupujúci v objednávke. Ak si nezvolí žiaden spôsob dopravy, môže ho určiť Predávajúci.

IV.2    Náklady na dodanie tovaru 

Náklady na dodanie tovaru sú podmienené veľkosťou a povahou tovaru a cenníkom zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Rekapitulácia objednávky obsahuje vždy údaj o konečnej cene, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

IV.3    Termín dodania 

Termín dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby. Tovar, ktorý je skladom, Predávajúci spravidla odovzdá dopravcovi do troch až piatich pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku), prípadne od pripísania platby na účet (pri bezhotovostnej platbe). Dobu dodania tovaru externými dopravcami Predávajúci nemôže ovplyvniť. Ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak, je Predávajúci povinný dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak Predávajúci nesplní záväzok dodať tovar v tejto lehote a nedodá ho ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu je Kupujúci povinný poskytnúť, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je tovar Kupujúcemu doručený. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim v okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa 1) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, je okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 2) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, 3) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Ak Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti Predávajúceho dodať tovar, ani za odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho.

IV.4    Povinnosť Kupujúceho pri prevzatí tovaru 

Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru. Ak zistí nedostatky, je povinný bezodkladne o tom informovať dopravcu i Predávajúceho. Ak Kupujúci odmietne zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Podpisom dodacieho listu (alebo iného dokumentu podobnej povahy) Kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky v takom prípade nie je možná.

IV.5    Neprevzatie tovaru 

Ak je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, Kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním. V prípade, že Kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme, má Predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré mu z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Predávajúci má v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

V.    ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

V.1    Spôsob odstúpenia od zmluvy Kupujúcim 

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená na viaceré časti, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Od kúpnej zmluvy môže Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom odstúpiť aj pred začatím plynutia tejto lehoty, t.j. pred prevzatím tovaru. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy treba zaslať na adresu Pledge media s. r. o. Úžiny 7467/1 831 06 Bratislava alebo na e-mail [email protected]. Pre účely odstúpenia od zmluvy je možné využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia Predávajúci bez zbytočného odkladu Kupujúcemu potvrdí e-mailom. Odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru nie je potrebné nijako zdôvodňovať.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré sú uvedené v príslušných právnych predpisov (najmä v Občianskom resp. Obchodnom zákonníku).

V.2    Dôsledky odstúpenie od zmluvy 

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzatvorená.

V.3    Neprípustnosť odstúpenia od zmluvy 

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nie je možné odstúpiť, okrem iného, od nasledujúcich zmlúv:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  •  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

V.4   Vrátenie tovaru 

Kupujúci je povinný vrátiť tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu: Pledge media s. r. o. Úžiny 7467/1 831 06 Bratislava. Vrátený tovar sa nezasiela na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie je Predávajúci povinný prevziať.  K vrátenému tovaru Predávajúci odporúča priložiť: kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru; písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na formulári alebo inak) a preferovanom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet alebo poštová poukážka). Do vyjadrenia Kupujúci uvedie adresu pre doručovanie, telefón a e-mail. Nepredloženie niektorého z uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

V.5    Vrátenie kúpnej ceny 

Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze skôr, než mu Kupujúci vráti tovar, alebo preukáže, že Predávajúcemu tovar odoslal. Okrem kúpnej ceny má Kupujúci nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru Predávajúcemu. Ak však zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Peniaze Predávajúci vráti buď rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

V.6    Poškodenie tovaru pri jeho vrátení 

Kupujúci je povinný pri zasielaní tovaru späť Predávajúcemu tento tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu, pretože Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak Predávajúci zistí, že Kupujúcim vrátený tovar je v súlade s predchádzajúcou vetou poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, má voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody. 

V.8    Formulár na odstúpenie od zmluvy 

Formulár na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy si Kupujúci môže stiahnuť na tomto odkaze

V.7    Spôsob odstúpenia od zmluvy Predávajúcim 

Predávajúci je oprávnený  odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:

1.    technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavná chybná cena tovaru (článok II.2 týchto obchodných podmienok);

2.    tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;

3.    plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, ak nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, bude Predávajúci Kupujúceho o odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči Kupujúcemu účinné v okamihu, keď mu je doručené. Ak Kupujúci už úplne alebo sčasti uhradil kúpnu cenu, vráti Predávajúci Kupujúcemu prijatú čiastku bezhotovostne na účet, z ktorého úhradu prijal. Peniaze Predávajúci vráti do piatich pracovných dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

VI.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA A RIEŠENIE SPOROV 

VI.1    Uplatnenie práv z vadného plnenia 

Všetky práva z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 až 627 Občianskeho zákonníka) a reklamačným poriadkom zverejneným na webovom sídle www.shopujem.sk.

Kupujúci berie na vedomie, že pred podaním reklamácie je povinný sa s reklamačným poriadkom Predávajúceho v úplnom rozsahu oboznámiť. 

VI.2    Systém riešenia sporov pomocou alternatívnej platformy 

Predávajúci osobitne upozorňuje Kupujúceho na možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Na adrese: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

sa nachádza platforma internetového systému riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže Kupujúci, ktorý je zároveň spotrebiteľom, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je tiež možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk.

VII.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

VII.1    Kontrola činnosti Predávajúceho 

Kontrolu dodržovania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva tiež kontrolu dodržovania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

VII.2    Vybavovanie sťažností

Prípadné sťažnosti či podnety Predávajúci vybavuje prostredníctvom kontaktného e-mailu [email protected]. Ďalej sa Kupujúci môže obrátiť na subjekty uvedené v článku VII.1. Vo vzťahu ku Kupujúcemu nie je Predávajúci viazaný žiadnymi kódexmi spávania, ani žiadne také nedodržiava.

VII.3    Všeobecné informácie 

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradí Kupujúci. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim prebieha v písomnej forme a to buď zaslaním e-mailu, doporučene poštou alebo osobným doručením. Predávajúci doručuje korešpondenciu Kupujúcemu na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke. V prípade, ak je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac približuje neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné iba písomnou formou.

VII.4    Všeobecné informácie 

Shopujem.sk využíva Affiliate program platformy affiliateport.eu od 30.6.2022.

 V Bratislave, dňa 15.4.2022