fbpx

Ako reklamovať zakúpený tovar?

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu shopujem.sk umiesteného na webovom rozhraní www.shopujem.sk predávajúceho:

Obchodné meno: Pledge media s.r.o.
Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
oddiel Sro, vložka číslo 153594/B
Sídlo: Úžiny 7467/1 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

IČO: 53866002
DIČ: 2121517354
IČ DPH: Predávajúci nie je platcom DPH

kontaktný telefón: +421 944065688

kontaktný e-mail: reklamacie@shopujem.sk

I. VADY TOVARU

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:

1. má vlastnosti, ktoré boli medzi Predávajúcim a Kupujúcim dojednané, ktoré Predávajúci popisuje alebo ktoré Kupujúci mohol očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
2. je v zodpovedajúcom množstve, veľkosti, akosti, miere alebo hmotnosti,
3. vyhovuje požiadavkám právnych predpisov vrátane záväzných technických noriem.

Za vodu nemožno považovať:

  1. Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach.
  2. Za vadu rovnako nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy veci (tovaru), že jej (jeho) životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia. Napríklad, ak je udávaná životnosť tovaru 30-krát, ale bol vypratý viackrát.

Čo robiť, ak tovar nevyhovuje predstave? Kľudne ho môžete vrátiť

Ak tovar nevyhovuje predstave Kupujúceho, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom. V tomto prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť náklady spojené s dopravou tovaru na adresu sídla spoločnosti. Peniaze na účet za tovar, ktorý ste vrátili v zákonnej lehote, a nie je poškodený, vrátime na váš účet do 10 dní.

II. ZÁRUČNÁ DOBA

U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná lehota dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná lehota. U použitého tovaru je záručná lehota dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru. Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, trvá záručná lehota do takéhoto dátumu.

III. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

V prípade, že sa v priebehu záručnej lehoty vyskytne vada tovaru, pre ktorú sa zakúpený výrobok nemôže riadne používať, a túto vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú, včasnú a riadnu opravu. Takúto vadu je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu odstrániť. U odstrániteľnej vady môže Kupujúci tiež namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo výmenu chybného tovaru , alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady môže Predávajúci vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci tiež v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar nemôžete riadne užívať. U použitého tovaru alebo tovaru predávaného za nižšiu cenu má Kupujúci nárok len na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol Kupujúci po skončení opravy povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

IV. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY

Práva z vadného plnenia Kupujúcemu neprináležia, ak:
1. vedel o vade pred prevzatím tovaru;
2. vadu sám spôsobil;
3. uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

1. opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním

2. vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním.

V prípade vecí predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá.

Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne za ujmy na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním či zneužitím tovaru, prípadne nedbalosťou.

V. Prevencia

1. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

2. Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohoto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.

3. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Spoločnosť Pledge media poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom svojich stránok a ďalších informačných materiáloch dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru.

4. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

VI. REKLAMAČNÉ KONANIE

Reklamáciu je Kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady. Kupujúci uplatní reklamáciu tak, že informuje Predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo písomne o podaní reklamácie. Kupujúci opíše vadu a oznámi svoj návrh na spôsob riešenia reklamácie. Reklamovaný tovar môže Kupujúci vrátiť na kamennej predajni predávajúceho (ak takú Predávajúci prevádzkuje) alebo ho doručíť (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) na doručovaciu adresu:

Pledge media s.r.o., Úžiny 7467/1 831 06 Bratislava – mestská časť Rača
kontaktný telefón: +421 944065688

kontaktný e-mail: [email protected] a kópiu e-mailu pošlite prosím aj na adresu [email protected]

Pre účely zaslania tovaru je Kupujúci povinný zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru alebo daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s opisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákona. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy bol Predávajúcemu oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci. Po doručení reklamácie Kupujúcim ako spotrebiteľom určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak Kupujúci ako spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak Kupujúci ako spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením preukáže Kupujúci zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže Kupujúci reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný uhradiť Kupujúcemu do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

O uplatnení a vybavení reklamácie vystaví Predávajúci Kupujúcemu písomné potvrdenie. V prípade spornej reklamácie rozhodne Predávajúci o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.